Sporto rėmimo fondo projektas

Projektas "Vaikų užimtumo organizavimo ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklos, skirtos įtraukti ir išlaikyti vaikus fizinio aktyvumo veiklose", vykdomas Nacionalinės dziudo asociacijos, yra bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2021-09-01 - 2023-10-01

Projekto tikslas - didinti šalies vaikų fizinio užimtumo kokybę, skatinant kryptingą sportinį ugdymą ir taikomosios praktikos pagrindais keliant sporto specialistų kvalifikaciją.

Projekto apimtyje suplanuotos 2 pagrindinės veiklos:
1. Sportinių fizinio lavinimo stovyklų organizavimas;
2. Tarptautinių sporto specialistams skirtų kvalifikacijos kėlimo mokymų organizavimas.

Vasaros sporto stovyklų metu fizinio lavinimo ir sporto edukologijos specialistų paruoštos metodinės medžiagos pagrindais praktinių užsiėmimų metu bus siekiama ugdyti vaikų ir paauglių gebėjimą mankštintis ir praktikuoti įvairias fizinio aktyvumo formas, lavinti savo fizinius gebėjimus, mažinti sėdimos gyvensenos įpročius, skatinti sveikatingumo įpročius ir mokyti vaikus nustatyti savo fizinį pajėgumą. Lygiagrečiai bus ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai - vykdomi judrūs žaidimai, fizinės užduotys ir darbas ant tatamio nuolat keičiant poras ir komandas. Viso 2022/2023 m. laikotarpiu bus organizuojamos 4 stovyklos pamainos (7 d. trukmės), numatyta 240 dalyvių (vaikų). Vasaros sporto stovyklų metu aktyviai vyks sporto specialistų ir profesionalių trenerių tarpusavio dalybos patirtimi, veikiančiomis metodikomis, naujų motyvacijos ir bendravimo ypatumų aptarimai, praktinis taikymas grupėse. Tokiu būdu bus ne tik perduodama sukaupta patirtis jauniesiems specialistams, bet ir mokomasi iš jų naujų tyrimais patvirtintų sporto disciplinos tendencijų ir metodikų.
Tarptautinių kvalifikacijos kėlimo mokymų metu bus pristatyta 72 val. apimties 5 d. trukmės tarptautinė mokymų programa.
Temos apima fizinį rengimą, sporto psichologiją, antidopingo veiklas, tarptautinius standartus ir varžybų reglamentus. Mokymų programos tinklelyje numatytas temas teorinių ir praktinių užsiėmimų metu pristatys srities ekspertai iš užsienio. Planuojama, jog mokymų programą išklausys iš viso 80 sporto specialistų ir profesionalių trenerių. Šios mokymų programos pagrindais bus parengta metodinė medžiaga, kuri vėliau galės būti plačiai ir neatlygintinai naudojama sporto specialistų ugdymo ir kvalifikacijos tikslais.
Siekiamas projekto veiklų poveikis ir rezultatyvumas: po sporto stovyklos daugiau kaip 25% dalyvavusių vaikų pradėjo reguliariai lankyti dziudo arba kitos sporto šakos užsiėmimus; po sporto stovyklos daugiau kaip 45 % jaunųjų sporto specialistų ir profesionalių trenerių savo veikloje per 2 mėn. įdiegė ir/ar panaudojo ne mažiau kaip 2 naujas treniruočių praktikas, įtraukė ir/ar naujai panaudojo pagalbinį - papildomą sporto inventorių ir/ar naujas sužaidybintas, į vaikų judesių įvairovės skatinimą orientuotas fizinio lavinimo veiklas (pratimų junginius); po tarptautinių kvalifikacijos kėlimo mokymų daugiau kaip 45% sporto specialistų ir profesionalių trenerių savo veikloje per 2 mėn. nuo mokymų pabaigos įdiegė ir panaudojo ne mažiau kaip 2 naujas metodikas ir/ar treniravimo praktikas.

Informuojame, jog registracija į tarptautinius kvalifikacijos kėlimo mokymus yra baigta. Su užsiregistravusiais dalyviais susisieksime ir visą informaciją suteiksime el. paštu. Jeigu iki 11/23 d. jūsų nepasieks informacija apie pirmuosius mokymus, nedelsiant susisiekite su mumis (kontaktai: +370 682 45180, lithuania.judo@gmail.com). Visus, kurie nespėjo užsiregistruoti – informuojame, jog sekantis mokymų ciklas planuojamas 2022/2023 m. sezonu. Sekite informaciją ir būkite aktvyūs!

Mokymų programa:

2021 11 24 Sportininkų personalo atsakomybė. Antidopingo agentūros misija ir veiklos aspektai. Nuotolininiai mokymai internetu. 0.5 dienos.


2021 12 05 Tarptautinių dziudo varžybų reglamentas ir naujausių taisyklių pristatymas. Tarptautinis lektorius. Gyvai vykdomi mokymai. 1 diena.

2021 12 08
Fizinio rengimo temos: Sportininko paruošimas ir pasiruošimas fiziniam aktyvumui: nuo ko pradėti? Fizinės ypatybės užtikrinančios sveiko kūno ir sveikos sielos darną Kvėpavimo praktika sporte.
Nuotolininiai mokymai internetu. 0.5 dienos.

2021 12 15
Sporto psichologijos temos: Emocijų kilmė, mechanizmai ir jų optimizavimo būdai sportinėje veikloje. Pagrindiniai psichologiniai įgūdžiai sporte ir jų formavimo pratimai.
Nuotolininiai mokymai internetu. 0.5 dienos.

2022 01 08
Dziudo technikos naujovės, tarptautinė praktika ir technikos demonstravimas. Tarptautinis lektorius. Gyvai vykdomi mokymai. 1 diena.

2022 01 21
Dziudo katos. Tarptautiniai reikalavimai technikai, standartai ir bazinė kvalifikacija. Tarptautinis lektorius. Gyvai vykdomi mokymai. 1 diena.

2022 02 02
Fizinio rengimo ir sporto psichologijos temų praktinis taikymas. Gyvai vykdomi mokymai. 1 diena.

Nacionalinė dziudo asociacija (NDA) kviečia aktyviai registruotis į tarptautinius kvalifikacijos kėlimo mokymus. 

Mokymai yra bendrai finansuojami Sporto rėmimo fondo lėšomis, įgyvendinant NDA vykdomą projektą “Vaikų užimtumo organizavimo ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklos, skirtos įtraukti ir išlaikyti vaikus fizinio aktyvumo veiklose”. 

 

Dalyvavimas yra nemokamas, jei dalyvis atitinka visus žemiau numatytus reikalavimus:

– yra sporto specialistas, šiuo metu aktyviai dirbantis su vaikais ir jaunimu;

– dalyvis įsipareigoja dalyvauti visuose mokymuose ir išklausyti mokymų programą pilna apimtimi;

– gyvai vykdomų mokymų metu turės galiojantį Galimybių pasą (saugumo sumetimais covid-19 kontekste).

 

Mokymų programa: ČIA 

Registracijos forma: ČIA

 

Vietų skaičius yra ribotas. Dalyvių registracija vyksta iki lapkričio 19 d. (imtinai).

Visa informacija apie mokymus dalyviams bus suteikiama el. paštu. 

 

Kontaktai pasiteirauti: +370 68245180, lithuania.judo@gmail.com

iki rugsėjo 30 dienos
KVIETIMAS, TATAMIO PIRKIMO PASIŪLYMAMS TEIKTI
KONKURSAS BAIGĖSI..

NACIONALINĖ DZIUDO ASOCIACIJA
į.k. 304830950, Kovo 11-osios g. 20, LT-51346 Kaunas
el. paštas: marius.paskevicius@gmail.com, tel. +370 682 45180
KVIETIMAS PASIŪLYMUI PATEIKTI
2021-09-16
Kaunas
Kviečiame pateikti pasiūlymą Nacionalinės dziudo asociacijos organizuojama dziudo tatamio pirkimui (toliau – Pirkimas).
Pirkimo objektas. Nacionalinė dziudo asociacija (toliau – Perkantysis subjektas) numato pirkti dziudo tatamį (toliau – Prekės) – pagal kvietime nurodytas sąlygas ir Techninėje specifikacijoje (2 priedas) prekėms keliamus reikalavimus.
Pagrindiniai reikalavimai tiekėjui ir esminės pirkimo sutarties sąlygos:
1. Tiekėjo pasiūlymas su kaina pateikiamas pagal Perkančiojo subjekto pateiktą pasiūlymo
formą (1 priedas).
2. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma maksimaliai 23 690 (dvidešimt trijų tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt) Eur su PVM sumai.
3. Sutarties galiojimo terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo jos pasirašymo dienos.
4. Techninėje specifikacijoje (2 priedas) bei Pasiūlymo formoje (1 priedas) nurodytas Prekių kiekis yra skirtas pasiūlymų palyginimui. Prekės bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį bei užsakymus, faktinė Sutarties vertė priklausys nuo perkamų Prekių kiekio, apskaičiavus pagal fiksuotus tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius, bet negalės būti didesnė už maksimalią Sutarties kainą. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Techninėje specifikacijoje ir/arba Pasiūlymo formoje nurodyto kiekio.
5. Tiekėjas Prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo Perkančiojo subjekto užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.
6. Prekių pristatymo adresas: Perkūno al. 3a, Kaunas.
7. Už faktiškai pateiktas Prekes Perkantysis subjektas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių priėmimo–perdavimo pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūrą pateikia tik šalims pirmiau pasirašius Prekių priėmimo–perdavimo aktą.
8. Tiekėjui ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės nepristačius Prekių Sutartyje numatytais terminais, Perkantysis subjektas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti tiekėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM.
9. Tiekėjui nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės, ar Perkančiajam subjektui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas sumoka 10 proc. dydžio baudą nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos atlyginti Perkančiajam subjektui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.
10. Tiekėjui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais neginčijamais Perkančiojo subjekto nuostoliais. Tiekėjui priskaičiuotos netesybos ir Perkančiojo subjekto dėl tiekėjo kaltės patirtos išlaidos (nuostoliai), tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus yra išskaitomos iš tiekėjui mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų 2
nepakankant, Perkantysis subjektas turi teisę pateikti tiekėjui rašytinį reikalavimą dėl netesybų/nuostolių apmokėjimo, kurį jis turi įvykdyti per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.
11. Pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaroma su mažiausios kainos pasiūlymą pateikusiu tiekėju. Prekių kaina pateikiama eurais (su PVM). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti mokesčiai, transportavimas ir prekių pristatymas bei kitos tiekėjo išlaidos (jei tokių būtų).
12. Dėl pasiūlytos per didelės ir nepriimtinos Perkančiajam subjektui kainos gali būti deramasi.
13. Pasiūlymas turi galioti tiekėjo pasiūlyme nurodytą laiką, bet ne trumpiau negu 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
14. Pasiūlymą el. parašu pasirašo tiekėjo vadovas arba įgaliotas asmuo, pateikiant tai patvirtinančio įgaliojimo kopiją. Pasirašytas pasiūlymas pateikiamas PDF dokumento formate.
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 9.00 val. el. paštu lithuania.judo@gmail.com. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimti ir vertinami. Pirkimo komisija sprendimą dėl laimėtojo įsipareigoja priimti per 5 d. d. ir atitinkamai informuoti konkurso laimėtoją pasiūlymo formoje nurodytais kontaktais.